Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van V.O.F. Modelbouwenzo

Gevestigd; Kleine Noord 14 te Hoorn, postcode 1621JG, KVK 70483051, BTW NL858337368B01

Algemeen/definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De koper; degene die zich tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene tot wie de verkoper een aanbod en/of offerte richt.

Order; schriftelijk of digitaal aanbod van koper.

Offerte; vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor prijzen en/of levertijden indien nodig te wijzigen.

Vaste offerte; een gedurende 10 werkdagen onherroepelijk aanbod van verkoper.

Zaken; producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelbouwenzo zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna; Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Modelbouwenzo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Modelbouwenzo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Modelbouwenzo zijn vrijblijvend en Modelbouwenzo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Modelbouwenzo. Modelbouwenzo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Modelbouwenzo dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via Paypal of Ideal. Er geld geen bestel-limiet. Bij betaling met Paypal of IDeal geld als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Modelbouwenzo.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Modelbouwenzo gerechtigd( de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10) dagen na melding van de prijsverhoging door Modelbouwenzo.

3.6 Kadobonnen uitgegeven door Modelbouwenzo zijn zowel geldig in de fysieke winkel te Hoorn en als u daarom vraagt maken wij deze ook te besteden in de webshop.De aangegeven waarde op de bonnen is in Euro's incl BTW.De kadobon is geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte.Bonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en dienen in 1 keer besteed te worden.Indien de waarde van de bon lager is dan het totale aankoopbedrag dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.Aankopen gedaan met de kadobon kunnen niet tegen teruggave van geld worden geretourneerd.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

3.7 Betalingen in Bitcoin (en andere Crypto-currency), worden niet geacepteerd.

3.8 Aanbetalingen (en Pre-orders). Deze betalingen worden niet geretourneerd zolang de bestelling open staat. Wij gaan als u een aanbetaling doet een betalingsverplichting aan met onze leveranciers waardoor wij uw aanbetaling niet terug kunnen storten.
In het geval dat u een aanbetaling heeft gedaan en het door u bestelde artikel niet door u wordt afgenomen vervalt de aanbetaling na 6 maanden na onze melding aan u, dat genoemd artikel klaar ligt voor u. Mocht u willen afzien van de verkoop vervalt de aanbetaling en het eigendom van het artikel aan Modelbouwenzo.

Artikel 4. Levering.

4.1 De door Modelbouwenzo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

Artikel 5. Eigendom.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Modelbouwenzo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Modelbouwenzo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Modelbouwenzo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Modelbouwenzo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee(2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per email, en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Modelbouwenzo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien(14)dagen na aflevering aan Modelbouwenzo te retourneren, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verf,chemische middellen,lijm,vloeistoffen en overige verbruiksmiddelen vallen buiten deze regeling en kunnen niet geretourneerd worden.

7.4 Nadat de producten door Modelbouwenzo zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging en /of gebruik  zal Modelbouwenzo overgaan tot restitutie van de betaling. Modelbouwenzo zal dit binnen tien(10) dagen na retour ontvangst uitvoeren.

7.5 Incomplete producten of missende onderdelen. Als u een missend onderdeel of een verkeerd onderdeel aantreft in het door u gekochte model, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Modelbouwenzo zal dan bij de desbetreffende leverancier een claim neerleggen en de missende/beschadigde of verkeerde delen reclameren bij hen. Wij kunnen geen kits die geopend of half gebouwd zijn terug nemen. De bovengenoemde onderdelen worden door ons kosteloos aan u toegestuurd.Omdat sommige leveranciers wat langzamer zijn met het versturen van genoemde onderdelen kan het zijn dat het even kan duren voor u een substituut heeft. Voor modellen die niet bij ons gekocht zijn kunnen wij geen reserve-vervangingsonderdelen etc leveren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Modelbouwenzo, dan wel tussen Modelbouwenzo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Modelbouwenzo is Modelbouwenzo niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Modelbouwenzo.

8.2 De op de website van Modelbouwenzo vermelde speciale bestellingen vallen buiten de standaard regeling voor goederen.
Dat wil zeggen dat deze artikelen vanaf de importeur/leverancier direct naar de klant worden verstuurd,of voor een klant speciaal besteld zijn.
Genoemde artikelen zijn niet te ruilen vanwege hun speciale natuur.
Genoemde en als zodanig aangegeven artikelen vallen uiteraard wel onder garantie van de bewuste importeur.
(Nb. Houten modellen oa boten etc met een waarde boven de € 125,- worden speciaal voor u besteld bij de desbetreffende importeurs en vallen hier ook onder).

Artikel 9. Overmacht.

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Modelbouwenzo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van u bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Modelbouwenzo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Modelbouwenzo  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Modelbouwenzo schriftelijk opgave doet van een adres, is Modelbouwenzo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Modelbouwenzo schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer Modelbouwenzo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan. Laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Modelbouwenzo deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Modelbouwenzo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Modelbouwenzo vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Modelbouwenzo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Op onze website worden artikelen te koop aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die Modelbouwenzo aanbiedt zijn puur geacht als hobbyartikelen en zijn niet bedoeld als propagandamiddel voor enige politieke groepering. Modelbouwenzo neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel.

12.1 Modelbouwenzo is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumentenwet op verkopen op afstand.

Disclaimer.

Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op www.Modelbouwenzo.nl wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangegeven informatie en andere oorzaken kunnen echter dingen mis gaan. Gebruik van www.Modelbouwenzo.nl is daarom voor eigen risico.

Modelbouwenzo verleent een dienst aan de gebruikers van internet door het verkopen van producten of te verwijzen naar andere vergelijkbare websites voor algemene hobby doeleinden. De bezoekers van deze site hebben zelf de keuze naar deze sites te gaan en daar eventueel aankopen te doen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is. Modelbouwenzo kan daarom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade van deze doorverwijzing.

Modelbouwenzo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijking en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door Modelbouwenzo worden gebruikt en/of via hyperlinks via www.Modelbouwenzo.nl bezocht kunnen worden.

Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Modelbouwenzo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker- op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website van Modelbouwenzo en daaraan gelinkte websites ontstane schade.